Ovlašćeno kontrolno telo

#

Usluga ocenjivanja usaglašenosti - kontrolisanja merila

Laboratorija EWG ControlKontrolno telo: EWG doo Beograd ogranak labaratorija – kontrolno telo

EWG Control – Bor (Izvod iz APR-a, nadalje EWG doo Beograd – EWGControl - Bor) je organizacioni deo privrednog društva EWG doo Beograd, akreditovano je odlukom Akreditacionog tela Srbije (ATS, www.ats.rs ), br. 159/2024 od 28.02.2024, (Sertifikat sa obimom akreditacije ( Sertifikat ) kao kontrolno telo tipa C, prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012, namenjeno je za pružanje usluga kontrolisanja – ocenjivanja usaglašenosti brojila električne energije i to kako brojila proizvodnje EWG doo Beograd (sopstvena proizvodnja), tako i brojila drugih domaćih i inostranih proizvođača.

Kontrolno telo EWG doo Beograd – EWGControl - Bor tipa C, osposobljeno je i namenjeno za merenje električnih i fizičkih veličina merila, pregled, kontrolisanje i overavanje (žigosanje) merila.

Rešenjem Direkcije za mere i dragocene metale (Ministarstvo privrede) broj 393-4/1-02-1068/1 od 20.05.2024.( DMDM - Rešenje o obnavljanju ovlašćivanja ) kontrolno telo EWG doo Beograd – EWGControl – Bor je ovlašćeno telo za obavljanje poslova overavanja elektronskih brojila aktivne i reaktivne električne energije – jednofaznih i trofaznih brojila, kako za direktno tako i za poluindirektno i indirektno priključenje, i obavlja poslove prvog, periodičnog i vanrednog overavanja brojila. Kontrolno telo poseduje sve potrebne resurse za ispunjenje zahteva standard SRPS ISO/IEC 17020:2012, zahteva ATS-a, važećih zakona i propisa, kojima se obezbeđuje poveravanje poslova prvog, periodičnog i vanrednog kontrolisanja i overavanja (žigosanja) merila od strane Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM, www.dmdm.rs ).

Naše Usluge

U skladu sa Politikom kvaliteta privrednog društva EWG doo Beograd, Politikom kvaliteta kontrolnog tela EWG doo Beograd – EWGControl – Bor ( Politika kvaliteta KT) i Zakonom o standardizaciji, kontrolno telo je akreditovano kod ATS-a za kontrolisanje elektronskih brojila za merenje aktivne i reaktivne električne energije (jednofazno i trofazno brojilo, merne grupe za direktno, poluindirektno i indirektno merenje).

Kontrolisanje merila:

 • - Prvo kontrolisanje merila
 • - Periodično kontrolisanje merila
 • - Vanredno kontrolisanje merila
 • - Funkcionalno kontrolisanje merila
 • - Ispitivanja i merenja električnih veličina
 • - Overavanje (žigosanje) merila

Standardna laboratorijska usluga obezbeđuje:

 • - pouzdana ispitivanja, etaloniranja i rezultate kontrolisanja uz optimalne troškove
 • - poštovanje ugovorenih rokova i zakonskih propisa
 • - stalno unapređenje metoda kontrolisanja, kompetentnosti osoblja i stručnosti rada
 • - potpunu nezavisnost u kontrolisanju i tumačenju rezultata kontrolisanja
 • - poverljivost podataka

PODRUČJE PRIMENE (tabela):

Predmet kontrolisanja Vrsta kontrolisanja
Brojila električne energije - statička brojila aktivne električne energije klase tačnosti 0,2S Prvo kontrolisanje Periodično kontrolisanje Vanredno kontrolisanje
Brojila električne energije - statička brojila aktivne električne energije klase tačnosti 0,5S - Periodično kontrolisanje Vanredno kontrolisanje
Brojila električne energije – statička brojila aktivne električne energije klase tačnosti 1 i 2 - Periodično kontrolisanje Vanredno kontrolisanje
Brojila električne energije – elektronska (statička) brojila reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3 Prvo kontrolisanje Periodično kontrolisanje Vanredno kontrolisanje
Brojila električne energije – statička brojila aktivne električne energije klase tačnosti A, B i C - Periodično kontrolisanje Vanredno kontrolisanje
Kvalitet usluga

Kvalitet usluga, tačnost i pouzdanost rezultata ispitivanja postiže se doslednom primenom principa dobre laboratorijske prakse, održavanjem i permanentnim unapređenjem Sistema kvaliteta prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 i SRPS ISO 9001:2015, te u saglasnosti sa pravilima i pod nadzorom DMDM, kao prvo (fabričko) kontrolisanje merila, periodično kontrolisanje merilia posle isteka roka važnosti žiga i vanredno kontrolisanje, nakon popravke merila.

Zahtev za overavanje merila

Zahtev za overavanje merila (OB.093) možete preuzeti ovde. Nakon preispitivanja Zahteva za overavanje merila od strane rukovodstva KT, podnosilac zahteva dobija ponudu za usluge kontrolisanja ( Cenovnik usluga KT). Ukoliko se slaže sa uslovima iz ponude, potpisuje ugovor o kontrolisanju brojila električne energije.

Podnosilac zahteva za kontrolisanje merila, obavezno uplaćuje republičku administrativnu taksu (tarifni broj 1) u visini iznosa koji se može videti na sajtu DMDM na sledećem linku.

Brojila električne energije koja se donose na kontrolisanje, moraju da budu očišćena i pripremljena u skladu sa uputstvom proizvođača, tehnički ispravna, kompletna sa svim pripadajućim delovima, moraju da funkcionišu u skladu sa propisanim metrološkim zahtevima i moraju da budu u takvom stanju da se nesmetano može pristupiti kontrolisanju i žigosanju.

Kontakt informacije

Za dodatne informacije ili pitanja, slobodno nas kontaktirajte putem kontakt forme ili na sledeće kontakte:
• Adresa: Nade Dimić bb 19210 Bor
• Telefon: +381 63318678 Menadžer KT, Ivica Veselinov
• Email: info@ewg.rs ; control@ewg.rs